Obowiązywanie ogólnych warunków handlowych

 

1.1. Ogólne warunki handlowe wskazane niżej (dalej w tekście „Warunki”) stanowią podstawę wszystkich kontraktów zawartych pomiędzy firmą „Marwil s.c." Mariola Wilk, Paweł Wilk (zwanej w dalszej części dokumentu „„Marwil s.c.”) a drugą stroną (która zwana jest „Klientem» w dalszej części Umowy). Firma „IN-OUT” realizuje dostawy, wyświadcza usługi i składa oferty wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków i kierując się ich treścią.

 

1.2. Ogólne warunki handlowe Klienta, jak również wszystkie inne podobne dokumenty nie są obowiązujące dla firmy „Marwil s.c."” nawet w przypadku, jeśli firma „Marwil s.c."  zgłosiła lub nie zgłosiła jawny sprzeciw w stosunku do ustaleń lub warunków handlowych nabywcy.

 

1.3. Odchylenia od Warunków – jeśli takie występują – zostają sporządzone na piśmie i podpisane przez obie Strony.

 

2.            Zawarcie Umowy

 

2.1. Oferty handlowe firmy „Marwil s.c." nie są równoznaczne z podpisaniem umowy.

 

2.2. Każde zlecenie wystawione przez Klienta powinno zawierać przynajmniej rodzaj i ilość zamówionego towaru, katalogowy numer towaru (jeśli taki jest), cenę jednostki towaru, ogólną wartość zamówionych towarów i zalecaną datę dostawy.

 

2.3. W przypadku przyjęcia do realizacji zlecenia zgodnie z pkt 2.2 Klient może odwołać zamówienie lub wprowadzić zmiany do niego tylko pod warunkiem pisemnej zgody ze strony firmy „Marwil s.c." . W tym przypadku Klient zobowiązuje się do zapłacenia odsetek ustawowych na rzecz firmy „Marwil s.c."  w wysokości 10% od ceny anulowanego zamówienia. Zapłata odsetek ustawowych nie pozbawia firmy „Marwil s.c." prawa do zgłoszenia roszczeń w sprawie wyrównania wszystkich strat związanych z produkcją wyrobów, których zamówienie anulowano, jak również do żądania wyrównania innych wydatków poniesionych z tego tytułu. W przypadku jeśli Klient dokonał zaliczki na wykonanie zamówienia, które później odwołano, firma „IN-OUT” zobowiązana jest zaliczyć tę opłatę na rzecz wyrównania strat powstałych wskutek anulowanego zamówienia. W przypadku braku zgody na dokonanie zmian lub anulowania zamówienia ze strony firmy „IN-OUT”, Strony zobowiązane są do realizacji początkowego zamówienia Klienta zgodnie z warunkami zawartymi w pkt. 2.2.

 

3.    Ceny i warunki uregulowania płatności

 

3.1. Wszystkie ceny firmy „Marwil s.c."   są obliczone w Polskich Złotych (PLN) bez uwzględnienia podatku VAT. Do cen netto ustalonych w ten sposób zostaje dodany podatek VAT w wysokości obowiązującej dla rodzaju nabywanych towarów według stanu na dzień sporządzenia faktury VAT – dokumentu do opodatkowania.

 

3.2.Uregulowanie płatności z tytułu faktur VAT firmy „Marwil s.c."  zostaje dokonane przez Klienta w uzgodnionym terminie na podstawie faktury VAT. Opłatę uważa się za uregulowaną w chwili wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy firmy „Marwil s.c." . Wszystkie wydatki związane z dokonaniem opłat bankowych z tytułu ww. przelewów na podstawie faktur VAT firmy „Marwil s.c."  leżą po stronie Klienta.

 

3.3. W przypadku przeterminowania opłaty ze strony Klienta na rzecz firmy „Marwil s.c." , firmie „Marwil s.c."  przysługuje prawo do obciążenia Klienta odsetkami ustawowymi (dalej w tekście – „Odsetki ustawowe”) za każdy dzień przeterminowania aż do chwili uregulowania płatności. Uregulowanie płatności z tytułu przeterminowania nie uwalnia Klienta od zobowiązania wykonania obowiązków określonych w treści niniejszej Umowy. W przypadku jeśli przeterminowanie płatności za wysłane towary stanowi powyżej 90 dni, Klient zostaje obciążony karą grzywny w wysokości 2% kwoty zadłużenia za każdy dzień przeterminowania całej opłaty lub jej części aż do chwili zapłaty, przy tym maksymalna wysokość stanowi 100% ceny towaru lub usługi, płatności, opłatę których opóźniono. Uregulowanie odsetek ustawowych i grzywny nie pozbawia firmy prawa do zgłoszenia roszczeń majątkowych z zakresu wyrównania powstałych strat.

 

4.            Warunki dostawy

 

4.1. Warunki i terminy dostawy są częścią handlowej oferty „Marwil s.c."  i są omawiane z każdym Klientem indywidualnie. W przypadku, jeśli w czasie zawarcia umowy kupna-sprzedaży Strony nie osiągną porozumienia w sprawie warunków i terminów dostawy, terminy i warunki dostawy będą regulowane drogą stosowania Incoterms 2000 EXW.

 

4.2. Okoliczności siły wyższej, na przykład, klęski żywiołowe, powodzi, pożary itp., a także inne okoliczności pozostające poza kontrolą Stron: np., embargo państwowe dotyczące eksportu lub importu towarów, za które nie niesie odpowiedzialności firma „Marwil s.c." , uwalniają ją od zobowiązania wykonania terminu dostawy w czasie występowania okoliczności siły wyższej. W przypadku, jeśli okoliczności siły wyższej trwają ponad sześć (6) miesięcy i nie można z pewnością powiedzieć, czy przestaną w ciągu okresu ponad sześć (6) miesięcy, obu Stronom Umowy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy kupna-sprzedaży i przekazania sobie wszystkiego otrzymanego z tytułu Umowy.

 

4.3. W przypadku jeśli dostawa dokonywana jest na koszt firmy „Marwil s.c." , zleceniodawca zobowiązuje się odebrać dostarczone towary w uzgodnionym terminie bez jakichkolwiek ograniczeń, tj. przede wszystkim zapewnić rozładunek towarów i dokonać to w punkcie przeznaczenia.

 

4.4. W przypadku jeśli zleceniodawca wstrzymuje odbiór towaru lub nie wykonuje swoich zobowiązań związanych z zapewnieniem rozładunku, będzie on zobowiązany do wyrównania na rzecz firmy „Marwil s.c." wszystkich faktycznie zaistniałych wydatków związanych z rozładunkiem, składowaniem, ponownym załadunkiem, przestojem transportu i dodatkowym transportem, które powstały w związku z nieprzestrzeganiem zobowiązań związanych z zapewnieniem rozładunku ze strony zleceniodawcy.

 

4.5. W czasie rozładunku zleceniodawca dokonuje odbioru towaru pod względem ilości i jakości. Przekazanie towaru zleceniodawcy będzie dokonywane na podstawie dowodu dostawy towaru (list przewozowy). W przypadku, jeśli list przewozowy został podpisany przez obie Strony, to stanowi dowód tego, że towar lub jego uzgodniona część została przekazana w ilości określonej w dokumentacji, jak również towary są wolne od jakichkolwiek wad.

 

5.            Gwarancje sprzedawcy

 

5.1. Klient jest zobowiązany sprawdzić ilość i jakość dostarczonego towaru niezwłocznie po jego dostawie. Reklamacje dotyczące ilości towaru będą zgłoszone w terminie trzech (3) dni pracy po dniu odebrania towaru, w przypadku jeśli chodzi o jakość towaru i jawne wady, prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje w ciągu (30) dni pracy po dniu dostawy towaru. Zobowiązania określone w pkt 4.5 pozostają bez zmian. W przypadku wysłania przez Klienta reklamacji ilościowo-jakościowych po upływie ww. terminu, wszystkie żądania są bezskuteczne.

 

5.2. W przypadku zgłoszenia reklamacji Klient przekaże firmie „Marwil s.c."  wszystkie dane z tego zakresu – zdjęcia fotograficzne, dokładny opis problemu, kopię etykietki lub informacje na niej umieszczone (nazwę, kod, artykuł towaru, numer specyfikacji), ilość brakującego towaru, datę wysyłki.

 

5.3. W razie konieczności Klient jest zobowiązany do zapewnienia firmie „Marwil s.c."  możliwości sprawdzenia towaru, który zgłoszono do reklamacji, a także powinien zachować oryginalne opakowanie towaru w celu jego powtórnego wykorzystania podczas powrotnego transportu do firmy „Marwil s.c." . W przypadku, jeśli oryginalne opakowanie zostało zniszczone, klient przedstawi dla transportowania towaru własne opakowanie.

 

5.4. Firma „Marwil s.c." dokona sprawdzenie towaru zgłoszonego do reklamacji i oceni reklamacje przed upływem 14 dni od daty ich wpływu. W razie konieczności Klient jest zobowiązany do wysłania pod adresem firmy „„Marwil s.c." towarów zgłoszonych do reklamacji lub ich wzorów w celu dokonania odpowiedniego badania. Firma „Marwil s.c."  dokona sprawdzenia towaru zgłoszonego do reklamacji lub jego wzoru przed upływem 14 dni od daty ich otrzymania. W odpowiedzi na reklamację firma „Marwil s.c."  poinformuje Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu lub odrzuceniu reklamacji.

 

5.5. Jeśli reklamację Klienta potraktowano jako uzasadnioną, firma „Marwil s.c."  zobowiązuje się do likwidacji ujawnionych wad drogą naprawy lub zastąpienia wadliwego towaru przez towar jakościowy w ciągu trzydziestu (30) dni. Jeśli to nie jest możliwe lub powoduje duże wydatki, firma „Marwil s.c."  oferuje i uzgadnia z Klientem ewentualne obniżenie ceny Towaru lub zwrot całkowitej kwoty otrzymanych należności przekazanych zamiast wadliwych lub brakujących towary. W przypadku zwrotu płatności za wadliwe towary, wydatki związane z ich likwidacją leżą po stronie klienta.

 

5.6. Firma „Marwil s.c."  ponosi odpowiedzialność za ukryte wady w ciągu okresu gwarancyjnego, który wynosi dwanaście (12) miesięcy od daty dostawy towaru, jednak dotyczy to wyłącznie przypadków normalnego stosowania towaru przez klienta zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w umowie kupna-sprzedaży towaru, lub chodzi o przypadki użycia do typowych celów, jeśli podobnej umowy nie zawierano. Odstępstwa, które są dopuszczalne zgodnie z normą DIN, ASME, PN-EN, KER nie stanowią podstawy do reklamacji i nie będą traktowane jako wady. Firma „Marwil s.c."  nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru, które są wynikiem normalnego zużycia, jak również za wady, które powstały w wyniku niewłaściwego stosowania towaru, jego przechowania w nieodpowiednich warunkach. Reklamacje będą przechowywane i rozpatrywane w ciągu okresu gwarancji zgodnie z ustaleniami części 5 niniejszego uzgodnienia.

 

6.            Ograniczenie odpowiedzialności

 

6.1. Odpowiedzialność firmy „Marwil s.c."  nie obejmuje wad towaru, które zaistniały w wyniku normalnego zużycia, jak również wady, które powstały wskutek niewłaściwego stosowania towaru, przechowywania w niewłaściwych warunkach lub nieodpowiedniej naprawy, a także wad powstałych po dostawie towaru klientowi, oprócz wypadków objętych gwarancją określonych w pkt 5.6 niniejszego uzgodnienia.

 

6.2. Cała wartość zobowiązań firmy „Marwil s.c."  wobec klienta za każdą szkodę (w tym faktyczna szkoda i strata zysku) powstałą w wyniku zerwania umowy kupna-sprzedaży podpisanego przez firmę „Marwil s.c." zgodnie z pkt 2.2 (jak również każde inne unieważnienie tych Warunków), lub niedotrzymanie jakichkolwiek zobowiązań firmy „Marwil s.c."  określonych w przepisach ustawowych i związanych niniejszą umową, będzie ograniczone do ogólnej wartości towaru, którego dotyczą straty w wyniku wypowiedzenia umowy. Dane uzgodnienie określające ograniczenie stopnia odpowiedzialności ustala przewidywalny i uzasadniony stopień wyrządzenia szkody, którą firma „Marwil s.c."  może oczekiwać zawierając odpowiednią umowę kupna-sprzedaży jako ewentualne następstwo niedotrzymania swoich zobowiązań powstających na tle wykonania niniejszej umowy, a także niedotrzymania swoich zobowiązań określonych w ustawodawstwie i związanych z daną umową, jak również tych, które da się przewidzieć w ramach wykonania danej umowy kupna-sprzedaży.

 

7.            Zachowanie prawa do własności

 

7.1. Firma „Marwil s.c."  zastrzega sobie prawo do pozostania właścicielem całego wysłanego towaru do czasu całkowitego uregulowania zobowiązań finansowych wobec firmy „Marwil s.c."  ze strony Klienta, jak również ewentualnych wydatków dodatkowych związanych z transportem i/ lub odsetek ustawowych z tytułu przeterminowania zobowiązań oraz/ i grzywnę. Firma „Marwil s.c."  może zatrzymać wysyłkę towaru klientowi do chwili całkowitego uregulowania roszczeń z tytułu zadłużenia powstałych wobec klienta. W przypadku jeśli Klient działa w imieniu osoby trzeciej lub w charakterze pośrednika, bierze na siebie całą odpowiedzialność za ewentualne następstwa wynikające z pozostawania firmy „Marwil s.c."  właścicielem towaru aż do chwili zapłaty, o czym zobowiązany jest poinformować swojego pełnomocnika lub końcowego nabywcę.

 

7.2. Towaru, który pozostaje własnością firmy „Marwil s.c." , nie może być przekazany jako zastaw majątkowy osobom trzecim, w tym jako gwarancję wierzytelności. Klient jest zobowiązany użytkować dany towar w sposób właściwy i zgodnie z przeznaczeniem, a także przedsięwziąć wszystkie środki do unikania wyrządzenia szkody w stosunku do towaru firmy „Marwil s.c." , do chwili całkowitego uregulowania należności za niniejsze towary.

 

7.3. Jeśli Klient nie dotrzymuje zobowiązań wg pkt 7 lub nie może dokonać zapłaty przed upływem 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o złamaniu warunków umowy, firmie „Marwil s.c."  przysługuje prawo do wypowiedzenia każdej umowy kupna-sprzedaży powstałej w wyniku akceptu zamówienia towaru, właścicielem którego pozostaje, a także bez żadnych przeszkód odebrać towar od klienta. Przy tym ani zwrot towaru, ani uregulowanie sankcji z tytułu umowy nie pozbawia firmy „Marwil s.c."  prawa do zgłoszenia roszczeń majątkowych związanych z wyrównaniem strat.